Útmutatók

Jogi nyilatkozat

1. Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Károlyi Balázs
 • A szolgáltató címe: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@izeltlabuak.hu
 • Telefon: 20/9746415
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató adatai: DigitalOcean Inc.
 • New York, 101 6th Ave
 • https://www.digitalocean.com/about
 • Szerverek: Frankfurt, Amszterdam

2. Meghatározások

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 • 2.1. Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző személy.
 • 2.2. Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

3. Alapvető rendelkezések:

 • 3.1.: A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • 3.2.: A jelen Szabályzat 2018. január 23-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • 3.3.: Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4. Felelősség kizárás:

 • 4.1.: Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.
 • 4.2.: Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 • 4.3.: Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
 • 4.4.: Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
 • 4.5.: A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
 • 4.6.: Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A Felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

5. Szerzői jogok:

 • 5.1.: A Felhasználók által feltöltött képekre és a találati adatokra alapvetően az Attribution Creative Commons licenc vonatkozik. Ennek keretében bárki által felhasználhatók a képek a szerző és a forrás feltüntetése mellett. A feltételek teljes részleteiben a licenc linkjén olvashatók.
 • 5.2.: Flickr-ről megadott képeknél alapvetően a Flickr-en megadott licenc érvényesül.
 • 5.3.: A szerző a találataira és a képeire vonatkozó licenc-t felülbírálhatja, amennyiben ezt a találat leírásában feltünteti.
 • 5.4.: Szolgáltató logójának, arculati elemeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
 • 5.5.: A képek feltöltésével Szolgáltató felhasználási jogot szerez a szerzői jogi művekre, ez a jog azonban nem érinti a szerzők szerzői jogait.
 • 5.6.: A Szolgáltató fenntartja minden szerzői vagyoni és egyéb jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldalra, egyéb szerzői jogi művekre, domain-neveire az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
 • 5.7.: Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • 5.8.: Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

6. Adatvédelem:

Az izeltlabuak.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://info.izeltlabuak.hu/utmutatok/adatkezelesi-tajekoztato